We are now
55 405
counter in
real-time mode
Закон щодо посилення державної підтримки українців за кордоном

Закон щодо посилення державної підтримки українців за кордоном

Дорогі друзі!


Тепер в Україні буде функціонувати новий орган виконавчої влади і спеціальний фонд при ньому для тих громадян, які виїжджають на заробітки за кордон. Кваліфіковані фахівці надаватимуть соціальну та юридичну підтримку, курирувати процес міграції, допомагати українцям працевлаштуватися в новій країні. На наш погляд, створення подібної держструктури - доцільно і правильно. А як думаєте ви? Діліться своєю думкою на цю тему, а поки представляємо витяги з тексту Закону.

Dorohi druzi!


“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  щодо посилення державної підтримки українців за кордоном”

Картка українського мігранта – документ, що видається трудовому мігранту після внесення його до Єдиної інформаційно-аналітичної системи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зовнішньої трудової міграції та сплати членського внеску до Фонду добробуту українських мігрантів

Член Фонду добробуту українських мігрантів – трудовий мігрант, який сплатив членський внесок у встановленому Фондом розмірі.

Дія цього Закону поширюється також на членів сімей трудових мігрантів, а також на суб'єктів господарювання, які здійснюються посередництво у працевлашутванні за кордоном відповідно до законодавства.


Держава забезпечує реалізацію передбачених у цьому Законі прав трудових мігрантів і членів їхніх сімей та надання їм соціальних послуг, передбачених цим Законом, незалежно від ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак. 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зовнішньої трудової міграції, здійснює свої повноваження безпосередньо та через територіальні органи.

Фінансування діяльності центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зовнішньої трудової міграції та виконання ним функцій, передбачених цим Законом, здійснюється за рахунок коштів Фонду добробуту українських мігрантів.

Основними завданнями центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зовнішньої трудової міграції, його територіальних органів є:

1) реалізація державної політики у сфері зовнішньої трудової міграції;

2) розробка та реалізація заходів щодо забезпечення реінтеграції в суспільство трудових мігрантів і членів їх сімей;

3) сприяння громадянам у працевлаштуванні за кордоном;

4) надання правової допомоги трудовим мігрантам та членам їхніх сімей у зв'язку із працевлаштуванням за кордоном;

5) забезпечення громадян, які планують виїхати на роботу за кордон, найкращими можливими умовами праці в країні перебування;

6) надання соціальних послуг трудовим мігрантам та членам їхніх сімей;

7) проведення культурних та освітніх заходів для трудових мігрантів та членів їхніх сімей в Україні та в країні перебування;

8) сприяння трудовим мігрантам, які повертаються в Україну, в організації підприємницької діяльності, зокрема, шляхом надання індивідуальних та групових консультацій;

9) організація підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації громадян, які планують виїхати на роботу за кордон в межах освітніх програм, які фінансуються Фондом добробуту українських мігрантів;

10) забезпечення ефективності збору коштів, життєздатності та стійкості Фонду добробуту українських мігрантів, шляхом проведення надійної, розумної та прозорої управлінської політики.

11) сприяння підвищенню рівня зайнятості та забезпечення рівних можливостей працевлаштування для всіх громадян;

12) інші завдання, передбачені законодавством.

2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зовнішньої трудової міграції, його територіальні органи відповідно до покладених на них завдань:

1) здійснюють управління та оперативне розпорядження фінансовими ресурсами Фонду добробуту українських мігрантів в межах затвердженого бюджету Фонду відповідно до цього Закону, управління майном;

2) забезпечують функціонування Єдиної інформаційно-аналітичної системи, зокрема, формують базу даних українських трудових мігрантів на підставі інформації, що надійшла від громадян та суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном;

3) ведуть облік осіб, які звертаються за отриманням допомоги у працевлаштуванні за кордоном, та наданих їм соціальних послуг;

4) організовують професійне навчання, перепідготовку і підвищення кваліфікації громадян, які планують виїхати на роботу за кордон в межах освітніх програм, які фінансуються Фондом добробуту українських мігрантів;

5) інформують населення, органи виконавчої влади про права та соціальні гарантії зовнішніх трудових мігрантів та членів їхніх сімей;

6) виступають посередником у врегулюванні трудових спорів між трудовими мігрантами та роботодавцями країн перебування.

7) здійснюють в установленому законодавством порядку збирання, опрацювання, подання та поширення адміністративних даних про попит та пропонування робочої сили на зовнішньому ринку праці, надання соціальних послуг та правової допомоги трудовим мігрантам та членам їхніх сімей;

8) беруть участь у розробці основних напрямів реалізації державної політики у сфері зовнішньої трудової міграції на середньостроковий період, територіальних програм та їх виконанні;

9) ведуть перелік суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні;

10) здійснюють ліцензування діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном та контроль за дотриманням суб’єктами господарювання відповідних ліцензійних умов;

11) беруть участь у проведенні наукових досліджень з питань зовнішньої трудової міграції, функціонування зовнішнього ринку праці та соціального захисту зовнішніх трудових мігрантів, вивчають міжнародний досвід з метою запровадження інноваційних форм сприяння зовнішнім трудовим мігрантам у працевлаштуванні за кордоном та реінтеграції, виступають замовником наукових робіт, досліджень і методичного забезпечення;

12) беруть участь у здійсненні міжнародного співробітництва для розв'язання проблем зовнішньої трудової міграції, соціального захисту зовнішніх трудових мігрантів та членів їхніх сімей;

13) розробляють та реалізовують програми реінтеграції трудових мігрантів як самостійно, так і шляхом міжнародного співробітництва та залучення міжнародних донорів для фінансування програм реінтеграції трудових мігрантів;

14) здійснюють контроль за використанням коштів Фонду добробуту українських мігрантів, застосовують в установленому законодавством порядку фінансові санкції та накладають адміністративні штрафи;

15) забезпечують надання соціальних послуг та виплату матеріального забезпечення трудовим мігрантам та членам їхніх сімей відповідно до цього Закону (у тому числі, покриття витрат на транспортування в Україну хворих, а також тіл померлих; виплата компенсацій при втраті роботи; надання одноразової матеріальної допомоги мігрантам та членам їхніх сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах через хворобу або з інших причин; фінансування та організація повернення мігрантів та їхніх родин на Батьківщину за форс-мажорних ситуацій (стихійне лихо, військовий конфлікт тощо); надання кредитів на отримання освіти; кредитування мігрантів та членів їхніх сімей для вирішення житлового питання; надання кредитів для започаткування чи розвитку власного бізнесу тощо).

16) здійснюють моніторинг дотримання прав трудових мігрантів суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.

17) співпрацюють з Європейською службою зайнятості, з метою полегшення вільного пересування працівників у європейському транскордонному просторі, обміну інформацією щодо наявних вакансій, необхідних рівнів кваліфікації, дефіциту кадрів, врахування та оприлюднення особливостей умов прийому на роботу, соціальних прав та обов’язків при працевлаштуванні трудових мігрантів.

18) беруть участь у створенні спільноти трудових мігрантів в країні перебування, з метою збереження політичних, економічних та культурних зв'язків з Україною.

Детальніше http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65678